فروش شیتزولیزر موهای زاٍئد بدن با دستگاه …موسسه زبان نگار نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

سردار نجات: قراردادن مردم در برابر نظام مهمترین هدف تحریم دشمن است