بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …برنج تک و توککنافاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …

ایران نه موضوعی برای پنهان کردن دارد و نه دلیلی برای عدم همکاری با اوکراین