مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …کنافچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …

تعطیلی فعالیت برخی مشاغل در تهران در پی شیوع کرونا