سوخت آزاد در اختیار رانندگان میوه و تره بار قرار گرفت