برنج تک و توکتعمیر پرینتر در محلخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …بازسازی نوسازی - علی نژاد

انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای دولت الکاظمی