رنگ‌بندی شهر‌ها؛ افزایش شهر‌های قرمز براساس نقشه کرونا