نمایندگان برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم چه طرحی ارائه دادند؟