ضرغامی از استمهال تسهیلات بانکی مراکز گردشگری تا پایان امسال خبر داد