مجموعه ایی از برندهای صنعت ساختارائه و دانلود مجانی برنامه های …تعمیرات لوازم خانگیدستگاه سلفون کش

توکلی: ظریف متن برجام را کامل نخوانده بود!