تداوم بازگشت جایگاه‌های سوخت به مدار توزیع در استان‌ها