ماجرای خودسوزی همسر یک کارگر/ پول خرید لوازم مدرسه را نداشتیم