همکاری اعتباری پتروشیمی خوزستان با بانک تجارت

همکاری اعتباری پتروشیمی خوزستان با بانک تجارت