به‌گزارش مهر به‌نقل از اسپیدتست، جدیدترین گزارش ماهانه وب‌سایت اسپید‌تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۱ میلادی متوسط سرعت موبایل در سراسر جهان ۷۴/ ۵۶و متوسط اینترنت ثابت ۲۴/ ۱۱۰مگابیت بر ثانیه بوده است. با توجه به‌آمارهای پیشین سرعت اینترنت موبایل نسبت به‌ماه جولای (۰۷/ ۵۵مگابیت برثانیه) ‌اندکی رشد کرده است. البته رشد سرعت اینترنت ثابت نسبت به‌ماه گذشته (۵۰/ ۱۰۷مگابیت‌برثانیه) بیشتر و حدود ۳ مگابیت برثانیه است. طبق گزارش منتشر شده متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در‌ماه آگوست ۳۰/ ۳۲و سرعت اینترنت ثابت کشور ۳۵/ ۲۱مگابیت بر ثانیه بوده است. هرچند جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت تغییر نکرده و مانند‌ ماه جولای در پله ۱۳۴ قرار دارد، اما جایگاه ایران در رده‌بندی اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده و در رده هشتادم قرار گرفته است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد در رده‌بندی سرعت اینترنت موبایل کشورها، امارات‌متحده عربی‌و کره‌جنوبی ‌مانند‌ ماه گذشته رده‌های اول و دوم را به‌خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل این دو کشور به‌ترتیب ۵۲/ ۱۹۵و ۱۶/ ۱۹۲ مگابیت برثانیه بوده است. در رده سوم این فهرست نروژ با متوسط سرعت ۵۴/ ۱۷۳مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به‌ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. اما در رده‌های پنجم و ششم دو کشور قطر (۱۷/ ۱۶۹مگابیت برثانیه) و چین (۴۵/ ۱۶۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها در رده‌بندی یک پله سقوط کرده است. در رده ششم و هفتم به‌ترتیب عربستان‌سعودی (۹۵/ ۱۴۹مگابیت‌بر‌ثانیه) و کویت (۴۶/ ۱۴۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آنها در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین متوسط سرعت اینترنت موبایل نسبت به‌ماه قبل یک پله ارتقا یافته است. در رده هشتم قبرس با سرعت اینترنت موبایل ۱۸/ ۱۳۶مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده‌بندی نسبت به‌ماه گذشته ۳ پله سقوط کرده است. در رده‌های نهم و دهم نیز استرالیا (۹۷/ ۱۲۶مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۲۱/ ۱۲۶مگابیت برثانیه) قرار دارند. این کشورها جایگاه خود در رده‌بندی‌ماه گذشته را همچنان حفظ کرده‌اند. در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت در‌ماه هشتم میلادی، سنگاپور و هنگ‌کنگ هر دو با یک پله رشد در رده‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. متوسط سرعت اینترنت ثابت سنگاپور ۲۰/ ۲۶۲مگابیت برثانیه و هنگ‌کنگ ۴۰/ ۲۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. در رده سوم موناکو با سرعت اینترنت ثابت ۸۹/ ۲۴۲مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده‌بندی‌ماه آگوست نسبت به‌ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است. در رده چهارم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ۲۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده‌بندی نسبت به‌ماه قبل ۲ پله رشد کرده است. در رده‌های پنجم و ششم به‌ترتیب تایلند (۲۲۱ مگابیت برثانیه) و رومانی (۹۱/ ۲۱۷مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها نسبت به‌ماه قبل یک پله سقوط کرده است. کره جنوبی‌با سرعت اینترنت ثابت ۶۷/ ۲۱۶مگابیت برثانیه مانند ‌ماه گذشته در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است. اما دانمارک با اختلافی ‌اندک (۱۳/ ۲۱۶مگابیت برثانیه) در رده هشتم قراردارد. البته جایگاه این کشور نسبت به‌ماه گذشته یک پله رشد کرده است. شیلی (۶۱/ ۲۰۹ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۶۱/ ۲۰۱مگابیت برثانیه) به‌ترتیب در رده‌های نهم و دهم قرار دارند. هرچند جایگاه شیلی نسبت به‌ماه قبل یک پله سقوط کرده اما طبق آمار به‌دست آمده جایگاه فرانسه یک پله رشد کرده است.