اوجی: فروش نفت نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است