در حقیقت با توجه به وضعیت قرمز تهران، حضور کارکنان ادارات و دستگاه‌ها، به صورت ۷۰ درصد دورکاری است. وی درباره وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی کارکنان ادارات و دستگاه‌ها دولتی نیز گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی کارکنان دستگاه‌ها بالای ۷۵ درصد است و مهم اصناف و مردم هستند که تا چه حد این پروتکل‌ها و نیز فاصله اجتماعی را رعایت کنند. پاشا ادامه داد: حضور کارکنان در ادارات تا آخر مردادماه از ساعت ۷ تا ۱۳ است و توصیه می‌کنیم که همچنان مردم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند تا پیشگیری مناسبی نسبت به این بیماری داشته باشیم. وی تاکید کرد: در راستای اجرای صحیح صرفه‌جویی، به صورت متناوب بازدید و نظارت از دستگاه‌ها به عمل می‌آید که بر این اساس به ۲۲۲ دستگاه دولتی که الزامات الگوی مصرف برق را رعایت نمی‌کردند، اخطار قطع برق داده شده که در صورت عدم‌رعایت، برق این دستگاه‌ها قطع خواهد شد. دستگاه‌های مزبور مکلف به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف برق یا استفاده از ژنراتور برای تامین برق موردنیاز خود شدند تا خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نشود.