برس صنعتیخرید تجهیزات شهربازیکارخانه تیرچه پیش تنیده bpicoچاپ کارت پی وی سی

رتبۀ اول سپ در رشد سهم بازار تراکنش همه ابزار‌های پرداخت
سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها بنا بر این گزارش، در تیر ماه ۱۳۹۹، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها با ۲۶/ ۱۹ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین در این ماه، رتبۀ نخست رشد در سهم این بازار (۳۸/ ۰ درصد) در اختیار شرکت قرار دارد. نکته جالب توجه این است که در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها، سپ به طور متوسط، رشد مثبت ۰۶/ ۰ درصدی را نیز در این سهم به ثبت رسانده است؛ که از این حیث در رتبۀ دوم قرار دارد.      سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ موبایل: این گزارش می‌افزاید؛ در تیر ماه سال جاری، شرکت با کسب 41/ 28 و 50/ 30، رتبۀ دوم PSP‌ها را به ترتیب در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل به دست آورده است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که با رشد 85/ 1 و 26/ 2 درصدی نسبت به خرداد 99، رتبۀ اول رشد در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل متعلق به سپ بوده است.     همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹، میانگین رشد ۸۵/ ۰ در سهم بازار‌ تراکنش موبایل و ۹۳/ ۰در سهم بازار‌ مبلغ تراکنش موبایل برای شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به دست آمده است که از نظر متوسط رشد از ابتدای سال ۱۳۹۹در هر دو سهم بازار مذکور، سپ در رتبۀ اول قرار دارد.   - سهم از تراکنش اینترنت: آخرین گزارش رسمی شاپرک نشان می‌دهد که پرداخت الکترونیک سامان کیش با کسب 27/ 19 درصد از تراکنش‌های اینترنت در تیر ماه، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم از آن خود کرده است.   آمار این گزارش با تاکید بر رشد چشم‌گیر 8/ 4 درصدی نسبت به خرداد 99، رتبۀ اول رشد در سهم بازار تراکنش اینترنت را متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش دانسته است. همچنین از ابتدای سال 1399، سپ به طور متوسط رشد مثبت 3/ 1 درصدی در این سهم داشته که از حیث متوسط رشد از ابتدای سال 1399 نیز رتبۀ اول را به دست آورده است. لازم به ذکر است که در طول 17 ماه گذشته، رشد متوسط 29/ 0 درصدی در این سهم نیز برای پرداخت الکترونیک سامان کیش ثبت شده است.   - سهم از مبلغ تراکنش‌ اینترنت: در تیر ماه 1399، با رشد استثنائی 59/ 7 درصدی نسبت به خرداد 99، رتبۀ اول رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بوده است. همچنین در این ماه، رتبۀ اول PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با 91/ 42 درصد، به سپ اختصاص یافته است.   از ابتدای سال 1399، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 19/ 3 درصدی را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد از ابتدای سال، شرکت در رتبۀ اول قرار دارد. جمع‌بندی این اطلاعات نشان می‌دهد که در طول 17 ماه گذشته، رشد متوسط 68/ 0 درصدی در این سهم نیز برای پرداخت الکترونیک سامان کیش به ثبت رسیده است.   - سهم بازار تراکنش کارتخوان: شاپرک در آخرین گزارش خود آورده است؛ در تیر ماه 1399، سپ با رشد 04/ 0 درصدی نسبت به خرداد 99، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش کارتخوان با 86/ 18 درصد، دریافت کرده و از طرفی در طول 17 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان، سپ به طور متوسط رشد مثبت 07/ 0درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده که از حیث متوسط رشد 17 ماهه، شرکت دارای رتبۀ دوم است. - سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار: بنا بر این گزارش، سپ با کسب 73/ 14 درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را در این سهم در تیر ماه 1399 به دست آورده است. همچنین در طول 17 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، سپ به طور متوسط، رشد مثبت 05/ 0 درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد 17 ماهه، پرداخت الکترونیک سامان  کیش در رتبۀ سوم قرار دارد.        - شاخص اثر بخشی کارتخوان: شاخص اثر بخشی شرکت در تیر ماه 1399 با رشد 02/ 0 واحدی، برابر با 377/ 1 بوده که با توجه به تعریف این شاخص (تقسیم سهم تراکنش به سهم کارتخوان) و بیشتر بودن آن از یک، می‌توان گفت که سپ بیش از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کرده و توانسته در این ماه، رتبۀ اول این شاخص در استان تهران را به دست آورد - سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان: در تیر ماه 1399، سپ با کسب 93/ 13 درصد، رتبۀ سوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. همچنین در طول 17 ماه گذشته، پرداخت الکترونیک سامان کیش به طور متوسط، رشد مثبت 04/ 0 درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد 17 ماهه، سپ در رتبۀ سوم قرار دارد.