دستگاه جت پرینترپراستیک اسید 15 اکسیدینتعمیر تلویزیون ال جیالیاف بایکو