بازگشایی گاوصندوق کاوه (09129576685)جابجایی …پیچ شیروانی سرمته ایی با واشر ضدآب …گروه داود تامین کننده دستگاه های …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار 1399
سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با رشد ۰۱/ ۰ درصدی، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها با ۸۸/ ۱۸ درصد به دست آورده است. لازم به ذکر است که در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۴/ ۰درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است. سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ اینترنت شرکت با کسب 47/ 14 درصد از تراکنش‌های اینترنت در خرداد ماه 1399، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. از طرفی، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 13/ 0درصدی را نیز در سه ماهه اول سال 1399در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد در فصل بهار، شرکت دارای رتبۀ سوم است.     گفتنی است که در سه ماهه اول سال 1399، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 72/ 1درصدی را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد در فصل بهار، شرکت در رتبۀ اول قرار دارد. از طرفی، در طول 16 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 07/ 0درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد 16 ماهه، شرکت دارای رتبۀ دوم است. سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار       بررسی‌های دقیق شاپرک نشان می‌دهد که در خرداد ماه، سپ با کسب 76/ 14 درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را هم در این سهم به دست آورده است. همچنین در طول 16 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 05/ 0 درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد 16 ماهه، شرکت در رتبۀ سوم قرار دارد.  شاخص اثر بخشی کارتخوان شاخص اثربخشی سپ در خرداد ماه با رشد 01/ 0 واحدی، برابر با 357/ 1 بوده که با توجه به نحوه ارزیابی شاپرک به خوبی مشخص است که این شرکت با توانایی جذب بالا توانسته، بیشتر از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کند. گفتنی است که رتبۀ اول این شاخص در استان تهران در اختیار پرداخت الکترونیک سامان قرار دارد. شاخص اثربخشی یکی از موضوعات مورد بررسی در گزارش شاپرک است که آن را براساس تقسیم سهم تراکنش به سهم کارتخوان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. معیاری که نشان دهنده ارائه خدمات مناسب در بازار است.  سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در خرداد ماه 1399، شرکت با کسب 28/ 14 درصد، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. همچنین، شرکت با 26/ 0 درصد رشد نسبت به اردیبهشت 99، رتبۀ دوم رشد در این را کسب کرده است. همچنین در طول 16 ماه گذشته،