معاون وزیر صمت افزود: تعداد پروانه‌های صادراتی متعلق به‌صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به‌یک صادرکننده ۶۷۳کوتاژ و به‌ارزش ۵۲میلیون یورو بوده است. رئیس کمیته اقدام ارزی گفت: از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به‌صادرکنندگان استان تهران با۲٠۳۹پروانه صادراتی به‌ارزشی معادل ۱۱۲میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به‌استان خراسان‌جنوبی با ۲کوتاژ و به‌ارزش ۲۲هزار یورو است.  پیمان پاک افزود: تعداد ۴۵۳۷پروانه صادراتی به‌ارزش ۲٠۱میلیون یورو متعلق به‌واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴پروانه صادراتی به‌ارزش ۸۶میلیون یورو متعلق به‌واحدهای غیر‌تولیدی بوده است.  وی با تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی لازم، شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند با طیب‌خاطر نسبت به‌انجام فعالیت صادراتی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در اسرع وقت اقدام کنند.