تعمیر مانیتورکارمند پاره وقت و تمام وقتآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …قفسه بالکن/قفسه نیم طبقه/قفسه سقف