زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلتعمیر تلویزیون ال جیساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلکارتن سازی