اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

براساس این گزارش، باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در رشد ارزش‌افزوده (به‌‌قیمت ثابت) میزان رشد تولیدات بخش کشاورزی است. بروز خشکسالی در سال‌۱۴۰۰- ۱۳۹۹ و تداوم آن در سال‌زراعی۱۴۰۱- ۱۴۰۰ حاکی از آن است که اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از ابتدای پاییز۱۴۰۰، منجر به بهبود رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت شده است. این ادعا با بررسی روش ارزش‌افزوده بخش در پاییز ۱۴۰۰ به میزان  ۸/ ۲-‌درصد، در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۳/ ۲-‌درصد و در نهایت در بهار ۱۴۰۱ با رشد ۸/ ۰-‌درصد قابل اثبات است. در عین حال، روند بهبود ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از پاییز ۱۴۰۰ که پس از یک دوره کاهش رشد در سال‌۱۳۹۸ آغاز شده بود، نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته برای حمایت از پایداری تولید، افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و ارتقای سطح حمایت است که امید می‌رود این روند طی فصول آینده ادامه یابد.