همسایگان افغانستان تمایلی به حضور ترکیه و قطر در تحولات این کشور ندارند