اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی:«حراج ملی» از ما مجوز نداشت از خروج آثار جلوگیری می کنیم