اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمیسیون تلفیق: هفته آینده درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم می گیریم؛ اما در هرصورت ارز ترجیحی حذف خواهد شد