از نظر فرماندهان سپاه؛ روحانی چگونه به احمدی نژاد رسید و از خاتمی رَد شد؟

از نظر فرماندهان سپاه؛ روحانی چگونه به احمدی نژاد رسید و از خاتمی رَد شد؟