آمار فوتی های تصادفات جاده ای: ۷ هزار نفر در ۷ ماهه ۱۴۰۰

آمار فوتی های تصادفات جاده ای: ۷ هزار نفر در ۷ ماهه ۱۴۰۰