تصاویر: عادی انگاری مردم و مسافران در شرایط بحرانی کرونا در مشهد