رئیسی: در موضوع تحول در آموزش و پرورش، ما سند نویسی خودمان را داریم / نباید دنبال اجرای سندی برویم که نقشی در تنظیم و تدوین آن نداشته ایم و متناسب با باورها و فرهنگ کشور ما تنظیم نشده