تصاویر: افتتاحیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران - کرمان