سیدحسن خمینی: «حکمرانی خوب» آن است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند/ نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد