آمار جهانی کرونا؛ نیمی از ۱۰ کشور اولِ پرمبتلا اروپایی هستند

آمار جهانی کرونا؛ نیمی از ۱۰ کشور اولِ پرمبتلا اروپایی هستند