قائم مقام سازمان تبلیغات: انقلاب، غل و زنجیر آزادی بی حد و حصر و نگاه مادی به زن را از بین برد / انقلاب، خانه داری را تکریم کرد، اما آن را به معنای خانه …

قائم مقام سازمان تبلیغات: انقلاب، غل و زنجیر آزادی بی حد و حصر و نگاه مادی به زن را از بین برد / انقلاب، خانه داری را تکریم کرد، اما آن را به معنای خانه نشینی تعبیر نکرد