مذاکرات برای خرید واکسن فایزر آلمان و مدرنا هلند | تعداد فوتی های ۷ برابری دروغ بزرگ است