بازگشت به مذاکرات وین طی چند روز یا چند هفته آتی صورت خواهد گرفت