نماینده محصولات برق صنعتی ISBS …تدریس خصوصی زبان آلمانیچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrکالیبراسیون و تعمیرات و فروش تجهیزات …

آیا واقعا نتیجه انتخابات آمریکا می تواند شرایط ناگوار اقتصادی ایران را دگرگون کند؟