آمریکا باید از «تحریم» مانند چاقوی جراحی استفاده کند، نه ابزاری که به صورت بی حساب و کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد