فعال شدن آتشفشان در استان هرمزگان؟ / مدیریت بحران استانداری: کذب است؛ فیلم منتشر شده احتمالا برای کوه‌های یک استان دیگر باشد

فعال شدن آتشفشان در استان هرمزگان؟ / مدیریت بحران استانداری: کذب است؛ فیلم منتشر شده احتمالا برای کوه‌های یک استان دیگر باشد