برخی بر اساس تعداد فالوئر بازیگر انتخاب می‌کنند

برخی بر اساس تعداد فالوئر بازیگر انتخاب می‌کنند