«بیگانه» از فلسطین به اسکار می‌رود/ ۵۸ کشور در فهرست رقابت