ویدیو / هل دادن هواپیما توسط مسافران وسط باند فرودگاه

ویدیو / هل دادن هواپیما توسط مسافران وسط باند فرودگاه