وزیر ارتباطات: هدف از شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه قدرتمند برای ارائه خدمات فضای مجازی در داخل است