غریب آبادی: گزارش آژانس درمورد دوربین‌های سایت کرج دقیق نیست / دوربین‌های این مجتمع جزو تفاهمات بیانیه مشترک نیست / از آنجا که تحقیقات امنیتی و قضایی در مورد این سایت همچنان ادامه دارد، تجهیزات نظارتی آن در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نمی‌گیرند / تصمیم ایران صرفا بر مبنای ملاحظات سیاسی بوده و نه حقوقی