فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …بلبرينگ انصاريکار در منزل با گوشی یا تبلت یا …کارالودر کمرشکن

یک نماینده: باید از ایجاد عطش نسنجیده برای واکسیناسیون پرهیز کنیم / مردم تحت تأثیر نیاز القائی به واکسن و خصوصاً ترغیب به واردات واکسن قرار نگیرند