ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به طرح صیانت ندارد / مگر همیشه سرعت آن مناسب بوده؟ / اجرای خودخواسته طرح صیانت؟ چه کسی ابلاغ کرده و کجا اجرا می‌شود؟ / این ادعاها از سوی عواملی است که دیدگاهشان به سوی غرب است