وزارت صنعت معدن و تجارت از سال ۹۸ نهضت تعمیق ساخت داخل را آغاز کرده/ رشد تولید، رونق صادرات و کاهش وابستگی، راهبردهای وزارت صمت در دولت سیزدهم