وزیر بهداشت: تا دو هفته آینده به واکسیناسیون ۷۰ درصدی می‌رسیم