منتخب شورای شهر تهران: «قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل» در ساخت و ساز باید حفظ شود / پیشنهاد دادم ارتفاع، تراکم و تعداد طبقات ساختمان‌ها را براساس «تانژانت زاویه میل خورشید» تعیین کنیم