نامه انجمن صنفی شبکه نمایش خانگی به رئیسی: محدودیت های اعمالی صداوسیما بر سریال، فضای کسب و کار را مخدوش و پرتنش کرده