عبداللهیان: ایران در زمینه توسعه روابط باکشورهای آفریقایی جدی است

عبداللهیان: ایران در زمینه توسعه روابط باکشورهای آفریقایی جدی است